EXTRUD-ME 2014 Formulari/ Form

Support Projects Vull donar suport a .... especifica en un mail a activitats@calafou.org quan vols donar ... ~ I support .... specifies a mail activitats@calafou.org how much you want to support and whats the project ...
Especifica en un mail activitats@calafou.org quanta gent comprará el bonus i cuanta pagara per menjars o tallers. Especifica si vindran nens. ~ Specifies a mail activitats@calafou.org how many people will buy a bonus (50€) and how many pay for meals and workshops. Specify if children come.
Només tenim places de 20 persones per alguns tallers